Pamba Share

Pamba Share

ไปทางเดียวกัน รถคันเดียวกัน ลดค่าใช้จ่าย ได้พบผู้คน

แพมบาแชร์ ริเริ่มโดยกลุ่มสตาร์ทอัพที่สนใจในการดำเนินธุรกิจโมเดลกิจการเพื่อสังคม ด้วยแนวคิด “Sharing Society” นั่นคือ การแบ่งปันทรัพยากรส่วนตัวแก่ส่วนรวม อาศัยสิ่งที่บุคคลมีอยู่แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรม ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งดีมีประโยชน์ให้สังคม

แพมบาแชร์ มีบทบาทในด้านนวัตกรรมการเดินทาง ด้วยแพลตฟอร์มเสนอที่นั่งว่างในรถส่วนบุคคลแก่ผู้ร่วมเดินทางที่มองหาการเดินทาง นำไปสู่จุดหมายด้วยความสะดวก ประหยัด และเป็นมิตร

แพมบาแชร์ อีกหนึ่งวิธีที่การแบ่งปันสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น