Samplink

Samplink
Samplink.com

แซมปลิงค์ แอปพลิเคชันแลกสินค้าทดลอง ส่งฟรี ใช้ฟรี ทาให้คุณเข้าถึงคุณภาพสินค้าจริงก่อนซื้อ

Samplink เกิดจากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ที่สนใจ ค้นหา และเข้าใจปัญหาด้านการสำรวจความพอใจในสินค้า จึงนำนวัตกรรมดิจิทัลมาพัฒนาเครื่องมือแจกจ่ายสินค้าทดลองให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกระจายสินค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวบรวมผลตอบรับการใช้จำนวนมากได้แม่นยา เกิดเป็นข้อมูลที่มีคุณค่า ซึ่งแบรนด์สามารถนำไปหาบทสรุปให้สินค้านั้นตอบโจทย์ผู้ใช้ และมีคุณภาพที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป